Rychlost - tradice - spolehlivost

KDO MUSÍ MÍT ENERGETICKÝ ŠTÍTEK?

Povinnost zpracovat energetický štítek upravuje zákon č. 406/2000 Sb. Odpovědnost nese majitel (prodávající) a je nutný při:

Převzato z: https://www.energeticky-stitek-domu.cz/?utm_source=seznam&utm_medium=CPC&utm_campaign=PENB&utm_content=Energetick%c3%bd+%c5%a1t%c3%adtek+domu

Energetický štítek budovy:

Nové povinnosti při zpracování energetických průkazů budov

Od 1.4.2013 platí  Vyhláška o energetické náročnosti budovy č. 78/2013

 

 Povinnosti vyplývající z novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií

 

Dne 3.října 2012 byl vydán ve sbírce zákonů ČR zákon č.318/2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, ze dne 19.července 2012, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona byla provedena na základě implementace požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

 

V roce 2015 začíná platit další novela zákona č 406 >>>>

 

Nová povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy je rozdělena pro:
 

a)         novostavby
 

b)         při větších změnách dokončené budovy
 

c)         pro stávající objekty vlastněné orgánem veřejné moci a pro bytové a administrativní budovy
 

d)         při prodeji a pronájmu nemovitostí

 

Další informace k energetickému průkazu budov
Energetický audit
Energetický posudek
Sankce za neplnění povinností k en. průkazům
Potřebné podklady pro zpracování en. průkazu

Povinnost zpracovat energetický průkaz pro novostavby

Při výstavbě nového objektu se již energetické průkazu povinně zpracovávají od 1.1.2009 a jsou součástí projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení.

 

V případě výstavby nové budovy bude nově stavebník povinen plnit  požadavky  na  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu  a  při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit: 

 

a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

 

b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků naenergetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále je „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
 

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

2. větší než    350 m2, a to od 1. ledna 2017,

3. menší než  350 m2, a to od 1. ledna 2018,

 

c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků naenergetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy

- s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, 

- s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než   350 m2 od 1. ledna 2019 a

- celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,

 

d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu při větších změnách dokončených budov

 

Průkazy energetické náročnosti budov se povinně zpracovávají již od 1.1.2009 také při větších změnách dokončených budov, které mají vliv na energetickou náročnost, pokud mají podlahovou plochu větší než 1000 m2.

V novele zákona platné od 1.1.2013 bude zrušena hranice celkové podlahové plochy 1000 m2 a energetické průkazy se budou zpracovávat na všechny dokončené budovy při větších změnách těchto budov, které budou mít vliv na jejich energetickou náročnost bez vlivu na jejich celkovou podlahovou plochu.

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy:

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

 

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu

 

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu

 

 

Výjimky, kdy nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost pro novostavby a rekonstrukce budov

 

Požadavky na energetickou náročnost budovy pro novostavby a rekonstrukce stávajících budov nemusí být splněny:

 

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

 

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v  památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud  by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění  některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče

 

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely

 

d) u stavby pro rodinnou rekreaci13),

 

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok

 

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

 

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu pro stávající objekty užívané orgánem veřejné moci, bytové a administrativní budovy

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen:

 

a) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci

•          od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a 

•          od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

 

u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu, umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

 

u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energieuveřejněného na internetových stránkách ministerstva.

 

b) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

 

•          s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,

•          s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 mdo 1. ledna 2017,

•          s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

 

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu při prodeji a pronájmu nemovitostí

 

Vlastníci nebo společenství vlastníků budou mít povinnost: 

 

od 1.1.2013 při prodeji a pronájmu  celé nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova apod.) a 

od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části nemovitostí (bytová jednotka v bytovém domě, samostatná kancelář v admin. budově, apod.)

 

•          Předložit průkaz energetické náročnosti možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy, týkající se koupě nemovitosti nebo možnému nájemci budovy před uzavřením smlouvy, týkající se nájmu budovy.

 

•          Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

 

•          Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy a při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy

 

Budoucí kupující budovy bude mít tedy od 1.1.2013 a nájemce ucelené části budovy od 1.1.2016 právo na informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části na základě předložení průkazu energetické náročnosti budovy.


Výjimky, kdy nemusí být splněn požadavek na zpracování energetického průkazu při prodeji a pronájmu nemovitosti

 

Povinnosti na zpracování průkazu energetické náročnosti se nevztahují na případy:

 

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d) u stavby pro rodinnou rekreaci,

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

 

Pokud vlastníkovi jednotky, za účelem prodeje nebo pronájmu jednotky, nebyl na písemné vyžádání předán průkaz vlastníkem budovy, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy.

 

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

 

Další informace k energetickým průkazům budov

Průkaz energetické náročnosti budovy může být zpracován pouze energetickým specialistou, vedeným v seznamu MPO.

 

Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy

 

Tento průkaz budoucímu vlastníkovi poskytne informace o spotřebě jednotlivých energií v kWh/m2.rok v budově s přesným zatříděním do energetického hodnocení ve stupnici A – G (obdobné hodnocení jako u elektrospotřebičů).

 

Hodnotí se spotřeba energie stávajících neobnovitelných zdrojů (zejména elektřina, zemní plyn, atd.) s jejich účinností spalování a regulací zdroje a kvalitou rozvodů na vytápěnípřípravu teplé vodyosvětlenívětrání případně chlazení.

 

Významný vliv na snížení spotřeby klasických neobnovitelných zdrojů (zemní plyn, el. energie) mají systémy využívající alternativní systémy energií (tepelná čerpadla, fototermické panely pro přípravu teplé vody a fotovoltaické panely pro výrobu el. energie). Tyto zdroje se samozřejmě ve výpočtu také zohledňují.

 

Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativnímy systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchu, vody a země.

 

U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.

Energetický audit

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

 

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

 

b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

 

(1) Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státuorganizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.

 

(2) Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.

 

(3) jsou-li splněny hodnoty podle odstavce (1) nebo (2), pak hodnota, od níž vzniká podle odst. (1) nebo (2) povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií, stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

 

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou,

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit, jsou

 

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

 

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

 

 Energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při
 

•          výstavbě nových budov nebo

•          větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW

energetický posudek je součástí průkazu

Sankce

Dle novely zákona 406/2000 Sb. je možné za nedodržení povinností udělit 
fyzické osobě pokutu ve výši 50 000,- až 100 000,- Kč

právnické osobě může být udělena pokuta ve výši 100 000,-  až 200 000,- Kč 

Potřebné podklady pro zpracování energetického průkazu budovy

Pro objektivní zpracování energetického průkazu je nutné doložit stavební projektovou dokumentaci objektu odpovídající skutečnému stavu. Stavební dokumentace musí obsahovatpůdorysy všech podlažířezy, pohledy, včetně legend účelu místností a popisu skladeb jednotlivých konstrukcí.

- Pokud tuto dokumentaci vlastník nemovitosti nemá, pak je možnost zajistit si její kopii ze stavebního úřadu.

- Pokud není dokumentace dostupná na stavebním úřadu, nebo neodpovídá skutečnému stavu provedení objektu, pak je       nutné provést nové zaměření celého objektu tzv. pasportizaci, se zjištěním všech potřebných rozměrů a zejména skladeb     konstrukcí a výplní otvorů.


Pro zjištění skladeb konstrukcí je možno využít zkušenosti vlastníka nemovitosti např. z rekonstrukce nebo dílčích úpravách objektu, jaké materiály zjistil při těchto pracích. Energetický specialista potom odborně posoudí podle tlouštěk jednotlivých konstrukcí věrohodnost těchto informací.

- Posledním způsobem jak zjistit skladu konstrukce  je mírně destruktivní metoda odebrání vzorku navrtáním jednotlivé            konstrukce a endoskopickou sondou zjistit skutečné složení dané konstrukce.

- Další metodou je termovizní snímkování, kterým se zjistí zejména tepelné mosty v konstrukcích a tepelně technická kvalita   jednotlivých konstrukcí. Ovšem tuto metodu lze použít pouze při dostatečném teplotním rozdílu mezi vnitřním a venkovním     prostředí, tedy ideálně s venkovní teplotou max. 0oC.    

 

Jelikož průkaz zhodnocuje budovu se všemi energetickými vstupy, které se v objektu spotřebovávají, nejenom energie na vytápění, ale i další energie spojené s přípravou teplé vodyel. energií na osvětleníenergií na větráníchlazení apod., je nutné zjistit i tyto další podklady pro en. průkaz.
 

- způsob vytápění, zdroj tepla, jeho výkon, účinnost, typ a stav rozvodů tepla, otopná tělesa, regulaci vytápění

- způsob ohřevu teplé vody, výkon a účinnost zdroje, typ a stav rozvodů

- jak je v objektu zajištěna výměna vzduchu, přirozené nebo nucené větrání

- Pokud je v objektu instalované klimatizační zařízení, tak zjisti jako technické parametry

- zjistit typ a stav osvětlovací soustavy, její energetický příkon.

 

Pokud jsou v objektu instalovány alternativní systémy pro vytápění, ohřev vody nebo výrobu elektřiny např. tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické panely apod., tak je také nutné zjistit jejich technické parametry. 

Závěr

Každý energetický specialista nese odpovědnost za svůj výpočet energetického průkazu. Pokud by nový majitel zjistil při další rekonstrukci nesrovnalosti, jak rozměrových, tak materiálové složení konstrukcí, které mají vliv na energetické hodnocení budovy, může dojít i k soudnímu řízení, při kterém přizvaný soudní znalec zjistí skutečné vlastnosti konstrukcí v nemovitosti. Jelikož se energetický průkaz předává jako příloha ke kupní smlouvě, a kupujícímu budou předány neplatné informace, kdy může dojít i ke snížení energetického hodnocení objektu, kupující je uváděný v omyl, jakou nemovitost kupuje a za co platí. Potom může dojít i k finančnímu vyrovnání rozdílu skutečné ceny nemovitosti nebo ke zrušení kupní smlouvy a nároku na vrácení zaplacené částky za nemovitost včetně případných soudních nákladů.

 

Energetické posouzení nemovitosti je vysoce odbornou a kvalifikovanou prací. Proto ji mohou vykonávat pouze osoby s přezkoušené komisí ministerstva průmyslu a obchodu, které budou nadále průběžně školeny a přezkušovány. Z tohoto důvodu musí cena za zpracování energetického průkazu odpovídat kvalifikaci těchto osob.

 

Převzato z:  https://www.therm-consult.cz/informace-pro-rk/energeticke-prukazy-32/nove-povinnosti-zpracovani-energetickych-prukazu-budov

Vyhledávání

Diskusní téma: Energetický štítek budovy

Datum: 13.11.2013

Vložil: Kettnerová

Titulek: En.štítky

Dobrý den, platí tedy. k dnešnímu dni a na 100%, při prodeji staršího RD v Praze, pokud se s kupujícím dohodneme, že mu stačí výpisy za energie za poslední 3 roky, nebude potřeba nechat zpracovat energeticý průkaz, můžeme se na informaci z Vašich stránek spolehnout? Děkuji za odpověď na mail may77@seznam.cz