Rychlost - tradice - spolehlivost

Stanovisko Ministerstva práce a obchodu

03.01.2015 19:23

Stanovisko MPO

 

Váš dopis značky:

 

 

Ze dne:

11.1.2008

Vážený pan

 

 

5těpán Valente

Naše značka:

1592108104410

svazový předseda Českého elektro svazu

PID:

MIPOX01 BJNHX

Vyšehoří 62

Vyřizuje 1 linka:

Bc. S. Janochová

789 01 Zábřeh ria Moravě

Praha dne:

24.1.2008

 

MPO: Stanovisko

 

 

Na základě Vašeho e-mailového dotazu ze dne 11. ledna 2008 týkajíclto se odbornosti podnikatele živnostenského oprávnění skupiny 705: "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zarizení" a skupiny 105 "Elektrické stroje a přístroje" vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Väm sdělujeme následující:

Dle současného živnostenského zákona je vydáni živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízeni" podmíněno oprávněním (ve smyslu § 6c odst. 1 písm. b) zákona č, 174/1968 Sb., ve znění zäkona č. 12412000 Sb. nebo § 8a odst. b písm. a) zákona 6111988 Sb., ve znění zákona č. 12412000 Sb.), pro montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení oprávněním (ve smyslu § 6c odst. 1 písm. b) zäkona č. 17411968 Sb., ve znění zákona č. 12412000 Sb. nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona 6111988 Sb., ve znění zákona č. 12412000 Sb.) nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 1812004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, s ohledem na skutečnost, že se jedná o činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení ve smyslu vyhlášky č. 2011979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištěni jejich bezpečnosti, v platném znění.

Pro informaci uvádíme obsahovou náplň uvedené vázané živnosti, jež je uvedena v nařízení vlády č. 45912000 Sb., kter_ ~ m se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění, která zahrnuje následující činnosti:

"Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení" - montáž, opravy, zkoušky a veškeré revize elektrických zařízení (provozovaných na napětí od 50 V) oManskě, průmyslové a zemědělské výstavby, elektráren, trarnsformačnfch stanic, rozvoden, montáže

a rekonstrukce trakční`ho vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napäjecich a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce. Provádění elektroinstalaci, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací. Ldržba veřejného osvětlení.

Pro vydání živnostenského oprávnění řemeslné živnosti skupiny 105: "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" je stanovena odborná způsobilost dle § 21 a 22 živnostenského zákona.

Pro informaci také uvádíme obsahové náplně jednotlivých řemeslných živností, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 46912000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v plaměm znění, která zahrnuje následuuícf činnosti:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Tel.: +420 224 851 111; Fax. +420 224 811 089, https://www.mpo.cz Bankovní spojeni: Česká národni banka &ú: 1525-D0110710, IČO 47 609 109

 

Pra živnost "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" - výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, pristrojů a elektrické výzbroje, zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba a opravy elektrických spotřebičů pra domäcnost. Výroba a opravy elektrických částí kolejových vozidel a trolejbusů, elektrických zdrojů tepla, elektrických silnoproudých regulačních, kontrolních a ovládacích přístrojů a spotřebičů. Provädění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. V rämci živnosti lze däle provädět opravy a výrobu elektrických přístrojů provozovaných na střídavém napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném napětí nižším než 75 V. Opravy, üpravy a výměny elektrických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů, které nejsou připojeny k síti nízkého napětí.

Pro živnost "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" - Výroba elektronických výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí (to je 230 V střídavých), jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž. Přestavba elektronických zařízení, řízení demontáží a montáží investiční elektroniky. V rämci živnosti lze dále vyrábět elektronické souMstky a provädět opravy, üpravy a výměny elektronických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů, pracujících na střídavém napětí nižším než 54 V nebo stejnosměrném napětí nižším než 75 V.

Z uvedených skutečností vyplývá, že živnostenský zákon stanoví odbornou způsobilost při vstupu do podnikäní, neřeší však povinnosti vyplývající pro podnikatele ze zvläštních právních předpisů potřebných k vykonáväní jeho odborné činnosti. Z uvedených obsahových näplní (nařízení vlády č. 4Gß12004 Sb.) vyplývá skutečnost, že pokud se nejedná o vyhrazené elektrické zařízení je vhodné, aby měl podnikatel i živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost uvedenou ve skupině 105 "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pristrojů" .

Pro úplnost informace uvádíme, že problematika upravená zákonem č. 25112005 Sb., o inspekci práce nespadä do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, ale do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

S pozdravem

 

Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností

 

 

 

 

Vyhledávání