Rychlost - tradice - spolehlivost

Nově nabývají platnost některá ustanovení v zákoně o DPH u pozemků

07.03.2016 14:42

Letos vešla v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Ačkoli se
samotnou novelou musí plátci DPH řídit již od 1. 1. 2015, účinnost některých
jejích ustanovení nastala až 1. 1. 2016. Na první pohled se nejedná o zásadní
změny, spíše o upřesnění používané terminologie, ale i to může do některých
případů vnést podstatné změny ve vztahu k platbě DPH. Jakých případů se
to týká?
Podnikatelé většinu změn, které jsou upraveny zákonem č. 360/2014 Sb.,
 již registrují více než rok.
Změny, které přináší rok 2016, se týkají zejména některých pozemků,
které jsou nyní osvobozeny od platby DPH, ale novou úpravou se to změní.
Konkrétně ustanovení § 56 zákona č. 360/2014 upravuje podmínky pro osvobození
od DPH při prodeji pozemků. Od daně jsou osvobozeny pozemky,
na kterých není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť.
Nejsou však osvobozeny pozemky, na kterých může být podle stavebního povolení
 nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. To se
týká nově i těch pozemků, které jsou pouze součástí správního řízení za účelem
 zhotovení stavby, tím se myslí například podání návrhu na změnu územního plánu.
Změny se týkají také způsobu počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při
 prodeji nemovité věci. Pětiletá lhůta se nyní počítá znovu v návaznosti
na podstatnou změnu nemovité věci. Zákon přesně nedefinuje, co lze za podstatné
změny považovat, ale obecně jsou tím myšleny změny, které mají vliv
na hodnotu nemovitosti nebo rozlohu stavby atd.
Konkrétně pětiletá lhůta poběží znovu v případě vydání kolaudačního souhlasu po změně na stavbě,
inženýrských sítí atd.
Okruh pozemků, které podléhají platbě DPH se tak výrazně rozšiřuje. Developeři pochopitelně
nejásají. Na nově vzniklou situaci mohou někteří podnikatelé reagovat navýšením prodejní ceny
pozemku. » Lenka Dolaželová

Zdroj:  https://www.realitymorava.cz/magazin/files/realitycechy_Leden%202016.pdf

 

Vyhledávání