Rychlost - tradice - spolehlivost

II. vyjádžení generálního inspektora SUIP

03.01.2015 19:27

Vyjádření generálního inspektora SUIP

   K revizím přenosných el. spotřebičů prováděných RT E4A
  vydané panem mgr. ing. Rudolfem Hahnem
  v březnu 2008 ... 
Níže "nascenovaný" text  obsahuje chyby způsobené převodem...
 

Stanovisko SÚIP k bezpečnosti elektrického ručního nářadí a spotřebičů

na pracovišti vyjádřené na jednání elektrotechnické sekce

HK ČR dne 20.2.2008

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zastává následující stanovisko:

-právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (VTZ)
 se od r.1979 podstatné nezměnila, a to ani vydáním z.č.. 251/2005Sb., 
 o inspekci práce, ani s ním spojenou novelou z. č. 174/1968 Sb.
-proto není žádný důvod nově považovat elektrické ruční nářadí
a spotřebiče na pracovišti za VTZ.
-ustanovení § 2, vyhl. č. 20/1979Sb. ani v minulosti, kdy takováto diskuse
 neprobíhala, nestanovovalo, že elektrické ruční nářadí a spotřebiče na
 pracovišti jsou VTZ. Toto konkrétní ustanovení bylo svázáno jednak
s dřívější závaznosti ČSN, která již dnes neplatí, jednak s existencí  
§ 4 z.č. 174/1968Sb. Vzhledem k dnešní  neexistenci tohoto § je toto
ustanovení nyní neaplikovatelné.
- Ustanovení § 4 odst. 1 z.č. 309/2006Sb. neobsahuje žádný text, který
by umožňoval považovat elektrické ruční nářadí a spotřebiče na pracovišti
 za VTZ 
-bezpečnost užívání obvyklého elektrického ručního nářadí a spotřebičů
 na  pracovišti je právně zajištěna ustanoveními z.č.. 22/1997Sb.,
a postupem označovaným jako „prohlášení o shodě` a současné příslušnými
 ustanoveními  z.č.. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a 309/2006 Sb. 
(o BOZP) postupem označeným jako prevence rizik. Hodnocení
a prevence rizik prováděná  zaměstnavatel určí postup zajištění
 bezpečnosti práce na pracovišti ve vztahu ke spotřebičům,
vč. elektrického ručního nářadí, které nejsou VTZ,
-nově byla tato diskuse vyvolána změnou textu ČSN 33 1600 (revize a kontroly
elektrického ručního  nářadí během používání) a ČSN 33 1610 (revize a kontroly
elektrických spotřebičů během jejich užívání), totiž vypuštěním jejich
informativních poloh. Výklad právních předpisů  není závislý na změnách textu
technických norem, v tomto případě informativních pňloh. SÚIP vyjádřil již dříve
své výhrady proti způsobu  změny textu těchto norem a argumentů, která pro
toto byla použita.
-zajištění bezpečnosti elektrického ručního nářadí a spotřebičů na pracovišti
osobou s jinou kvalifikací než uvádí § 9, vyhl. č. 50/1978Sb. nepovažuje SÚIP
za naplnění skutkové podstaty přestupku a správního deliktu podle § 20 a 33
 z.č.. 251/2005 Sb. na úseku VTZ. Zdůrazňovat v této souvislosti uvedená
ustanovení a uložení možné sankce SÚIP do výše 2 mil. Kč není na místě.
-právní úprava bezpečnosti VTZ je dlouhodobě nevyhovující a tento stav je
 MPSV znám. V současné době probíhá  intenzivní příprava směřující k vydání
 vyhl. MPSV  na základě zmocnění uvedeného v § 7b z.č. 174/1968 Sb. tím,
 že vymezí, která technická zařízení se považují za vyhrazená. MPSV má
 zájem při přípravě na spolupráci s řadou zainteresovaných subjektů vč. HK ČR.
 Současně probíhá z iniciativy MPSV příprava nové právní normy o bezpečnosti VTZ.
-SÚIP se neztotožňuje s návrhy, které bez dostatečného právního důvodu,
pouze výkladovými postupy stávajících předpisů, by mohly vést ke zvýšení
administrativní a finanční zátěže zaměstnavatelů.
-výše uvedený postoj SÚIP je v souladu s již drive vyjádřenými a publikovanými
stanovisky MPSV.

 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor SÚIP
Státní úřad inspekce práce
Horní nám. 103/2
746 01 Opava

 

Vyhledávání